О НАМА

Годишњи план рада школе полази од друштвено утврђених општих праваца и реформе васпитања и образовања и    има велику вредност као педагошки, а не само као административни документ.  Отуда проистиче обавеза школе да сачини програм богате и разноврсне структуре и садржаја активности, почев од утврђивања и дефинисања примарних и актуелних задатака, преко садржаја конкретних активности, метода, облика и средстава путем којих ће се садржајно остваривати , па до утврђивања места, времена и носиоца њихове реализације, као и методологије праћења, процењивања и вредновања његове реализације.

Основна школа као образовно – васпитна институција захтева веома сложен систем рада и активности, почев од наједноставнијих какви су помоћно технички до најсложенијих какви су образовно васпитни задаци наставника, сарадника, директора и других стручњака који самостално или тимски раде на остваривању васпитно- образовних рада школе.

Модерна, савремено конципирана школа која нуди квалитетан програм, негује правичност, атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама времена и која прати научно-технолошка достигнућа. Школа у којој се учи како да се учи, ради, штеди, креира, тимски ствара, демократски општи, савлађују препреке, уважавају националне, верске и социјалне различитости, у којој се развијају одговорност, иницијативност, поштење, интернационализам, али и родољубље, развија еколошка свест и подстиче радозналост. Школа која ствара окружење које пружа пуну подршку процесима учења и подучавања, у коме ће коришћење информационо-комуникационе технологије (IКT) бити свакодневна пракса и која припрема ученике за учење током целог живота, изазове константног мењања, развоја технологије и економске , културне и политичке међузависности света која се стално повећава. Кроз повезивање са научним установама, културним институцијама и школама у земљи и иностранству, размењивање добре праксе, развијање сарадње и реализација заједничких пројеката унапређење рада школе.

Посебан акценат се ставља на професионално усавршавање наставног кадра, осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика.

Великодреновачка школа је једна од 40 школа ондашње Карађорђеве Србије из Првог српског устанка, основана 1813. године и спада у ред најстаријих школа општине Трстеник. Прославила је два века  свог постојања, што и није много за историју и традицију, али довољно за сећање на генерације ученика и учитеља који су својим радом и деловањем, оставили трагове свог васпитања и образовања у културном и друштвеном животу наше заједнице.  Основна школа „Добрица Ћосић“ је једна од осам школа општине Трстеник која је својим радом, постигнутим резултатима, ангажованошћу, сарадњом са локалном средином,   постигнутим резултатима и осталим мерилима проглашена за најбољу школу у Србији за школску 2002/2003. годину.   Ово признање је постигла захваљујући свим радницима школе, ученицима и родитељима и локалној заједници. Понос ове школе су академици, доктори, професори, инжењери,  напредни пољопривредници и други који су у њој стекли основно образовање.

Основни циљеви образовања и васпитања су:

 1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
 2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
 3. шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
 4. развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
 5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
 6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
 7. развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
 8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;
 10. развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
 11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
 12. развијање позитивних људских вредности;
 13. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;
 14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
 15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;
 16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
 17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;
 18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:

 1. изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;
 2. прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације;
 3. користи српски језик, односно језик нациналне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;
 4. ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
 5. ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;
 6. зна како да учи;
 7. уме да разликује чињенице од интерпретација;
 8. примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама;
 9. поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;
 10. одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;
 11. ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба;
 12. покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;
 13. остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;
 14. схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани;
 15. има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада.

Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања, и то:

 1. стандарди постигнућа ученика;
 2. стандарди квалитета рада установе;
 3. стандарди квалитета уџбеника;
 4. стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника;
 5. стандарди компетенција директора

ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ЗАДАЦИ ПЛАНА РАЗВОЈА ШКОЛЕ

С поносом можемо да констатујемо да наша школа поседује богату традицију и да годинама у назад ниже успехе. Као највећу снагу наше школе , као најбогатији ресурс, издвајамо људе, стручни кадар, у чијем је центру свакако – наш ученик. За највеће успехе наше школе сматрамо задовољне ученике, који се након одласка из наше школе увек у њу радо враћају.
У наредној школској години наставићемо са досадашњом праксом бриге о деци која се односи на посвећеност развоју свих аспеката личности наших ученика. Осим подстицања интелектуалног, велика пажња биће посвећена емоционалном, психичком и социјалном развоју сваког ученика. Дакле, осим образовне, велики значај се придаје и васпитној функцији школе.У том циљу планиране су нове активности у оквиру тима за самовредновање како би ученици развили критичко мишљење о свом и понашању других ученика. Поред понашања, пратићемо припремну наставу за завршни испит и низом активности хоћемо да мотивишемо ученике да редовно долазе на припремну нставу, како би постигли што боље резултате  и могли да упишу жељену средњу школу. Уградили  смо у сва документа  измене Плана и програма за други циклус основног образовања и васпитања које се односе на ученике 5. и 6. разреда, као пилот-пројекат Покренимо нашу децу од првог до четвртог разреда. У предходној школској години школа је обезбедила нове лап-топ рачунаре и пројекторе, тако да ће сада истовремено скоро сви наставници  моћи да користе савремене технологије у настави.Исто тако, посебна пажња се у нашој школи посвећује неговању позитивне климе, као и безбедног и сигурног окружења за учење и развој наших ученика. И у наредном периоду ће посебна пажња бити посвећена поштовању различитости и бризи о развоју ученика из осетљивих група. Неће изостати ни брига о социјално угроженим ученицима, па ћемо и у будућности посебну пажњу посвећивати праћењу и бризи о условима живота наших ученика, организовати акције и помагати колико је год могуће.         Ове школске године покушаћемо да обезбедимо средства за почетак реконструкције школе и спортских терена.Кроз различите активности  планирамо активно да укључимо родитеље у  уређење школског дворишта, како би могли квалитетније да користимо тај простор за наставу на отвореном,  за ваннаставне активности и дружење ученика.  Трудићемо се да учешћем у што више пројеката обезбедимо средства и побољшамо услове у школском дворишту и на спортском терену, уколико локална самоуправа није у могућности да нам помогне.

МИСИЈА

Школа има дугу традицију (209 година) и основни циљ свих запослених је да код ученика развија функционална и трансферна знања и вештине које су неопходне за живот. Акценат је на подстицању и неговању људских вредности, развијању међусобног разумевања и толеранције. Настава се посматра као активан, интердисциплинарни процес усвајања концепата и развијања ставова и вештина. Интердисциплинарни дух се гаји кроз изграђивање позитивног става према свим културама, развијањем емпатије, толеранције и свести о повезаности своје заједнице са светом.

ВИЗИЈА

Желимо да будемо модерна школа у којој се примењује интерактивна настава, поштују интереси и потребе ученика и у којој се подстичу и развијају њихове способности и интересовања.Ученик и његова интересовања и осећања су полазна тачка у планирању васпитно-образовног рада.

Scroll to Top